Jägersro Villaägareförening
Version 96-02-29. Godkända vid årsmötet 1996 Stadgar i Jägersro Villaägareförening § 1. Föreningen och Säte Föreningens namn är Jägersro Villaägareförening. Vid förkortning används initialerna JVF. Det är en ideell förening med hemvist i Malmö. § 2. Ändamål Föreningens ändamål är att utgöra en sammanslutning för fastighetsägare inom Jägersro Villastad och har till uppgift att tillvarataga gemensamma intressen gentemot myndigheter, företag och enskilda personer, samt att verka för trevna och trivsel inom området. § 3. Medlemskap och rösträtt Varje fastighetsägare inom Jägersro Villastad som erlagt, av årsmötet beslutad årsavgift, äger medlemskap. Ny medlem registreras fr.o.m det datum årsavgiften erlagts. Medlemskapet omfattar hela familjen, men varje fastighet äger endast en röst vid årsmöte/extra möte. Rösten utövas av myndig person vid närvaro eller genom fullmakt, dock endast en fullmakt per mötesdeltagare. Fullmakt ska lämnas föremötets öppnande. För att äga rösträtt ska vederbörande ha erlagt årsavgiften före årsmötet. Enkel majoritet krävs för giltigt beslut. Röstning sker öppet om ej sluten röstning begärs. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. I fråga om ansvarsfrihet äger styrelseledamot ej rätt att rösta. Vid uthyrning av fastighet äger fastighetsägaren rätt att överlåta medlemskapet och därmed rösträtten till hyresgästen. Dubbla medlemskap per fastighet får inte förekomma. § 4. Avgifter Medlemsavgift erläggs per kalenderår och till ett belopp som fastställs av årsmötet. Eventuellt andra avgifter fastställs i varje enskilt fall vid möte till vilket kallelse behöriges skett. § 5. Organisation Föreningens organisation är uppdelad på dels årsmötet, till vilket medlemmar kallas och som utgör förenings högsta beslutande organ, dels styrelsen som har att verkställa föreningens angelägenheter och är ansvarig inför årsmötet. § 6. Årsmöte och extramöte 1. Årsmöte avhållas årligen senast 1 april, på tid och plats som styrelsen bestämmer. 2. Kallelse till årsmöte/extra möte sker genom styrelsens försorg senast 14 dagar före hållandet. 3. Medlem som önskar visst ärende behandlat ska skriftligen inlämna undertecknad motion till styrelsen minst 10 dagar före årsmötet. 4. På årsmötet skall följande ärenden förekomma: Årsmötets öppnande Årsmötets stadgeenliga utlysande Fastställande av röstlängd Godkännande av dagordning Val av ordförande att leda mötet Val av sekreterare för mötet Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet tillika rösträknare. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser. Revisorernas berättelse. Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Inkomna motioner. Val av styrelseordförande för 2 år. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för 2 år. Val av 2 revisorer och två revisorssuppleanter för 2 år. Val av ledamöter i valberedningen för 1 år. Fastställande av av årsavgift för kommande år. Bestämmande av eventuella arvoden. Övriga ärenden, dock ej av ekonomisk natur, Mötets avslutande. 5. Hälften av styrelseledamöterna och en styrelsesuppleant väljs vid varje årsmöte för kontinuitet i styrelsearbetet. För att vara valbar till styrelsen fordras att man är medlem i föreningen. Avgår ledamot eller suppleant under första året av mandattiden, förrättar följande årsmöte val av efterträdare för resten av mandattiden. 6. Om styrelsen finner det erforderligt eller minst en tredjedel av medlemmarna gör skriftlig framställan härom, skall extra möte avhållas. I ramställningen skall de ärenden angivas som skall behandlas på extramötet. § 7. Valberedning Årsmötet väljer valberedning bestående av tre ledamöter varav en sammankallande. Valberedningen skall inkomma med sitt förslag till styrelsen senast den 1 mars. § 8. Styrelsen Styrelsen verkställer årsmötets beslut och leder föreningens verksamhet, samt förvaltar dess angelägenheter i enlighet med stadgarna, årsmöte och extramöte. Styrelsen består av ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter, samtliga valda av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör, samt i övriga befattningar och organ enligt av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller i dennes frånvaro, av vice ordföranden eller då minst två ledamöter gjort framställan därom. Styrelsen är beslutsför då kallelse utgått i den ordning som styrelsen föreskrivit och minst fyra ledamöter eller ordförande och tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är mötesordförandens röst utslagsgivande. Styrelsen bör genom informationsblad ge medlemmarna insikt i den verksamhet stressen bedriver under året. § 9. Ekonomiskt åtagande och ansvar Styrelsen äger rätt att ingå avtal inom ramen för föreningens tillgångar och av årsmötet gjorda beslut. Föreningens firmatecknare för ekonomiska transaktioner är ordförande och kassör var för sig, samt i övriga frågor ordförande, kassör och sekreterare var för sig. § 10. Räkenskaper och revision Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår Räkenskaperna och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer. Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 februari. Samtidigt skall styrelsen till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse jämte därvid bifogad vinst- och förlust, samt balansräkning . Revisorerna åligger: A. Att verkställa vederbörlig revision och därutöver avge berättelse B. Att tillse att de medel föreningen erhållit från olika bidragsgivare disponeras efter givna föreskrifter, samt att till och avstyrka ansvarsfrihet C. Revisionen skall vara verkställd och berättelse däröver avlämnad till styrelsen senast den 1 mars. Övriga anmärkningar som görs av revisorerna åligger det styrelsen att avge förklaring. § 11. Ändringar av stadgar Beslut om ändring av stadgar skall fattas av årsmötet eller extramöte. Vid bifall till förslag om ändring erfordras 2/3 majoritet. För att vinna giltighet skall förslagets klubbas på efter varandra följande möten, varav ett av dessa skall vara årsmöte. Om årsmötet fattar enhälligt beslut om ändring fordras inte ytterligare beslut på annat möte. § 12. Utträde och entledigande Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen. Dock sker ej återbetalning av inbetald medlemsavgift. Medlem som efter påminnelse icke erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Uteslutning av medlem kan ske, om medlem handlar i strid med föreningens grundläggande intressen, eller på annat sätt visat sig ovärdig tillhöra föreningen. Framställan av uteslutande av medlem skall skriftligen tillställas styrelsen. Styrelsen Behandlat framställan och vid eventuellt beslut om uteslutning skall styrelsens motivering redovisas på nästföljande årsmöte eller extramöte. Entledigande av styrelsemedlem skall behandlas på årsmöte eller extramöte. § 13. Upplösning av förening Förslag om upplösning av förening kan endast väckas på årsmöte av styrelsen eller genom motion från medlem. För att ett sådant förslag skall vinna giltighet fordras 2/3 majoritet och förslaget skall klubbas på två efter varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte. Föreningens tillgångar skall därvid användas i enlighet med årsmötets beslut.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Till toppen
Jägersro Villaägareförening c/o Zoran Cullibrick Ponnygatan 23 212 35 Malmö Email: kontakt@jvf.info
Version 96-02-29. Godkända vid årsmötet 1996 Stadgar i Jägersro Villaägareförening § 1. Föreningen och Säte Föreningens namn är Jägersro Villaägareförening. Vid förkortning används initialerna JVF. Det är en ideell förening med hemvist i Malmö. § 2. Ändamål Föreningens ändamål är att utgöra en sammanslutning för fastighetsägare inom Jägersro Villastad och har till uppgift att tillvarataga gemensamma intressen gentemot myndigheter, företag och enskilda personer, samt att verka för trevna och trivsel inom området. § 3. Medlemskap och rösträtt Varje fastighetsägare inom Jägersro Villastad som erlagt, av årsmötet beslutad årsavgift, äger medlemskap. Ny medlem registreras fr.o.m det datum årsavgiften erlagts. Medlemskapet omfattar hela familjen, men varje fastighet äger endast en röst vid årsmöte/extra möte. Rösten utövas av myndig person vid närvaro eller genom fullmakt, dock endast en fullmakt per mötesdeltagare. Fullmakt ska lämnas föremötets öppnande. För att äga rösträtt ska vederbörande ha erlagt årsavgiften före årsmötet. Enkel majoritet krävs för giltigt beslut. Röstning sker öppet om ej sluten röstning begärs. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. I fråga om ansvarsfrihet äger styrelseledamot ej rätt att rösta. Vid uthyrning av fastighet äger fastighetsägaren rätt att överlåta medlemskapet och därmed rösträtten till hyresgästen. Dubbla medlemskap per fastighet får inte förekomma. § 4. Avgifter Medlemsavgift erläggs per kalenderår och till ett belopp som fastställs av årsmötet. Eventuellt andra avgifter fastställs i varje enskilt fall vid möte till vilket kallelse behöriges skett. § 5. Organisation Föreningens organisation är uppdelad på dels årsmötet, till vilket medlemmar kallas och som utgör förenings högsta beslutande organ, dels styrelsen som har att verkställa föreningens angelägenheter och är ansvarig inför årsmötet. § 6. Årsmöte och extramöte 1. Årsmöte avhållas årligen senast 1 april, på tid och plats som styrelsen bestämmer. 2. Kallelse till årsmöte/extra möte sker genom styrelsens försorg senast 14 dagar före hållandet. 3. Medlem som önskar visst ärende behandlat ska skriftligen inlämna undertecknad motion till styrelsen minst 10 dagar före årsmötet. 4. På årsmötet skall följande ärenden förekomma: Årsmötets öppnande Årsmötets stadgeenliga utlysande Fastställande av röstlängd Godkännande av dagordning Val av ordförande att leda mötet Val av sekreterare för mötet Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet tillika rösträknare. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser. Revisorernas berättelse. Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Inkomna motioner. Val av styrelseordförande för 2 år. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för 2 år. Val av 2 revisorer och två revisorssuppleanter för 2 år. Val av ledamöter i valberedningen för 1 år. Fastställande av av årsavgift för kommande år. Bestämmande av eventuella arvoden. Övriga ärenden, dock ej av ekonomisk natur, Mötets avslutande. 5. Hälften av styrelseledamöterna och en styrelsesuppleant väljs vid varje årsmöte för kontinuitet i styrelsearbetet. För att vara valbar till styrelsen fordras att man är medlem i föreningen. Avgår ledamot eller suppleant under första året av mandattiden, förrättar följande årsmöte val av efterträdare för resten av mandattiden. 6. Om styrelsen finner det erforderligt eller minst en tredjedel av medlemmarna gör skriftlig framställan härom, skall extra möte avhållas. I ramställningen skall de ärenden angivas som skall behandlas på extramötet. § 7. Valberedning Årsmötet väljer valberedning bestående av tre ledamöter varav en sammankallande. Valberedningen skall inkomma med sitt förslag till styrelsen senast den 1 mars. § 8. Styrelsen Styrelsen verkställer årsmötets beslut och leder föreningens verksamhet, samt förvaltar dess angelägenheter i enlighet med stadgarna, årsmöte och extramöte. Styrelsen består av ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter, samtliga valda av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör, samt i övriga befattningar och organ enligt av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller i dennes frånvaro, av vice ordföranden eller då minst två ledamöter gjort framställan därom. Styrelsen är beslutsför då kallelse utgått i den ordning som styrelsen föreskrivit och minst fyra ledamöter eller ordförande och tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är mötesordförandens röst utslagsgivande. Styrelsen bör genom informationsblad ge medlemmarna insikt i den verksamhet stressen bedriver under året. § 9. Ekonomiskt åtagande och ansvar Styrelsen äger rätt att ingå avtal inom ramen för föreningens tillgångar och av årsmötet gjorda beslut. Föreningens firmatecknare för ekonomiska transaktioner är ordförande och kassör var för sig, samt i övriga frågor ordförande, kassör och sekreterare var för sig. § 10. Räkenskaper och revision Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår Räkenskaperna och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer. Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 februari. Samtidigt skall styrelsen till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse jämte därvid bifogad vinst- och förlust, samt balansräkning . Revisorerna åligger: A. Att verkställa vederbörlig revision och därutöver avge berättelse B. Att tillse att de medel föreningen erhållit från olika bidragsgivare disponeras efter givna föreskrifter, samt att till och avstyrka ansvarsfrihet C. Revisionen skall vara verkställd och berättelse däröver avlämnad till styrelsen senast den 1 mars. Övriga anmärkningar som görs av revisorerna åligger det styrelsen att avge förklaring. § 11. Ändringar av stadgar Beslut om ändring av stadgar skall fattas av årsmötet eller extramöte. Vid bifall till förslag om ändring erfordras 2/3 majoritet. För att vinna giltighet skall förslagets klubbas på efter varandra följande möten, varav ett av dessa skall vara årsmöte. Om årsmötet fattar enhälligt beslut om ändring fordras inte ytterligare beslut på annat möte. § 12. Utträde och entledigande Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen. Dock sker ej återbetalning av inbetald medlemsavgift. Medlem som efter påminnelse icke erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Uteslutning av medlem kan ske, om medlem handlar i strid med föreningens grundläggande intressen, eller på annat sätt visat sig ovärdig tillhöra föreningen. Framställan av uteslutande av medlem skall skriftligen tillställas styrelsen. Styrelsen Behandlat framställan och vid eventuellt beslut om uteslutning skall styrelsens motivering redovisas på nästföljande årsmöte eller extramöte. Entledigande av styrelsemedlem skall behandlas på årsmöte eller extramöte. § 13. Upplösning av förening Förslag om upplösning av förening kan endast väckas på årsmöte av styrelsen eller genom motion från medlem. För att ett sådant förslag skall vinna giltighet fordras 2/3 majoritet och förslaget skall klubbas på två efter varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte. Föreningens tillgångar skall därvid användas i enlighet med årsmötets beslut.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Jägersro Villaägareförening
Till toppen