Motion/Förslag Malmö 2022-03-01 Att engagera sig i JVF har för varje år minskat. Har den har spelat ut sin roll? Fastighetsägarna är kanske inte intresserade av att det finns ett forum som jobbar med vad som händer i närområdet? Vi vet inte. Dock är det bara att konstatera fakta, att sittande styrelse inte kommer att ställa upp på omval efter att mandatperiodens slut. De kvarvarande har ett år kvar och Stig Porshall avgår nu till årsmötet. Styrelsen föreslår härmed att JVF upplöses enligt §13 i våra stadgar. Bifaller stämman denna motion krävs ytterligare ett möte. 13. Upplösning av förening Förslag om upplösning av förening kan endast väckas på årsmöte av styrelsen eller genom motion från medlem. För att ett sådant förslag skall vinna giltighet fordras 2/3 majoritet och förslaget skall klubbas på två efter varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte. Föreningens tillgångar skall därvid användas i enlighet med årsmötets beslut. JVF Styrelse Zoran Cullibrick Bobby Sheikh Torbjörn Fransson Stig Porshall